مجوز و گواهینامه های فنون طب نقش جهان

دریافت گواهینامه های ISO از IMQ و تاییدیه اداره کل تجهیزات پزشکی